چمن زن تراکتوری

چمن زن تراکتوری
چمن زن تراکتوری

برای چمن زنی قطعات بيش از 5000متر مربع از چمن زن تراکتوری می توان استفاده کرد.

روش کار چمن زن تراکتوری کاملاً مشابه نوع موتوری دستی است که برای افزايش سرعت عمل و ظرفيت کاری و نيز فراهم آوردن آسايش برای کاربر، آن را به صورت يک خودرو طراحی و ساخته اند.

ساختمان چمن زن تراکتوری

موتور

موتور علاوه بر تأمين نيروی لازم برای برش چمن، قدرت مورد نياز برای حرکت دستگاه را نيز فراهم می سازد.

موتور به کار رفته در چمن زن تراکتوری معمولاً يک موتور چهار زمانه ی تک سيلندر بنزينی محور عمودی است که ممکن است قدرتی حدود ١٠ الی ١٨ قوه اسب داشته باشد.

استارت و سیستم برق رسانی

برای سهولت روشن کردن موتور از استارت استفاده می شود که برای راه اندازی آن يک باتری ١٢ ولت وجود دارد.

سيستم جرقه زن و توليد برق از نوع مگنتی است که عمل شارژ باتری را هم انجام می دهد .

اصولاً در مسير جريان برق، تنظيم کننده برق (آفتامات) هم وجود دارد.

انتقال توان

بر روی محور خروجی موتور دو عدد چرخ تسمه (پولی) نصب شده است که يکی از آن ها برای تأمين توان حرکتی و ديگری برای تأمين توان چرخشی تيغه است.

انتقال توان به وسيله تسمه صورت می گيرد که در مسير آن برای قطع و وصل نيرو از يک چرخ تسمه هرز گرد استفاده می شود.

زمانی که چرخ ياد شده کشش لازم را در تسمه ايجاد کند و درگيری کامل شود، نيرو منتقل می گردد .

چرخ تسمه متحرک نيز به چرخش درمی آيد و در حالت کلاچ گيری يا عدم درگيری، تسمه شل شده و روی چرخ تسمه محرک می لغزد.

صندلی

برای نشستن راننده يک صندلی تعبيه شده است و کليه اهرم های هدايت وکنترل ماشين در کنار راننده قرار دارد.

اهرم های کنترلی

فرمان

فرمان که به چرخ های جلو متصل است و از طريق ميله هايی حرکت چرخشی فلکه به محور چرخ های جلو می رسد و آن ها را به سمت راست يا چپ منحرف می کند.

پدال ها

پدال کلاچ و ترمز و اهرم ترمز دستی، برای دو عمل کلاچ گيری و ترمزکردن دستگاه معمولاً از يک پدال استفاده می شود.

در مرحله اول فشار، کار کلاچ و در مرحله دوم فشار دادن، کار ترمز را انجام می دهد.

اهرم ترمز دستی هم به اين پدال ارتباط دارد. ترمز فقط در چرخ های عقب وجود دارد.

دسته ها

دسته گاز؛

برای تنظيم گاز دو حالت حداقل برای کار در جا و قبل از شروع به کار و حداکثر برای حرکت و انجام کار وجود دارد.

دسته راه اندازی تيغه؛

همان طوری که گفته شد به يک عدد چرخ تسمه هرز گرد متصل است که کشش تسمه را کم و زياد می کند.

با افزايش کشش تسمه درگيری بين تسمه و چرخ تسمه محرک برقرار می شود و نيرو منتقل می گردد.

دسته دنده؛

حرکت که معمولاً دارای ٤ يا پنج وضعيت برای حرکت به جلو و يک وضعيت به عقب است.

برای انتخاب سرعت های متفاوت جعبه دنده و کاهنده نهايی پيش بينی شده تا بر حسب ضرورت توان و سرعت مورد نظر تأمين گردد.

اهرم تنظيم فاصله تيغه با زمين؛

فاصله قرارگيری مجموعه تيغه و محفظه دربرگيرنده آن با اين اهرم تنظيم می شود که برای تنظيم ارتفاع برش چمن به کار می رود.

برای تخليه سبد بدون پياده شدن اهرمی در کنار راننده قرار دارد

اهرم تخليه مخزن يا سبد،

برای اين که راننده بدون پياده شدن مخزن را تخليه کند اهرمی درکنار او قرار دارد.

که با فشار دادن آن قسمت زيرين مخزن رها می شود و با چرخاندن آن چمن های جمع آوری شده کاملاً تخليه می شوند.

کلیدها و چراغ ها

کليد سويچ،

برای روشن کردن موتور و برقراری جريان برق اغلب اين ماشين ها به کليد سويچ مجهز هستند.

کليد روشن کردن چراغ ها،

اغلب اين ماشين ها به چراغ روشنايی جلو مجهزند که امکان حرکت و کار در شب را فراهم می کنند.

چراغ های هشدار 

به منظور تسلط کاربر و امکان کنترل دستگاه در حين کار بعضی از چمن زن ها به چراغ ها و علائم هشدار دهنده مجهزند.

به طور مثال، ممکن است با پرشدن سبد جمع آوری چمن، در بعضی از چمن زن ها چراغی روشن شود يا بوقی به صدا درآيد؛

در اين صورت لازم است کاربر سبد را تخليه نمايد.

واحد برش

واحد برش چمن زن تراکتوری نيز شبيه به نوع دستی موتوری است.

که دور موتور معمولاً بدون کاهش و افزايش به وسيله تسمه و چرخ تسمه به تيغه می رسد.

اغلب اين ماشين ها به مخزن يا سبد جمع آوری مجهزند.

در غير اين صورت چمن های بريده شده از کنار محفظه تيغه به بيرون پرتاب شده و در سطح زمين رها می شود.

. مخزن يا سبد به قسمت عقب ماشين نصب می گردد و حجم آن حدود ٢٠٠ الی ٣٥٠ ليتر است.

تعداد تيغه ممکن است يک يا دو عدد باشد که طول تيغه يا تيغه ها تعيين کننده عرض کار دستگاه است.

اين عرض کار حدود ٧٠ تا ١٠٠ سانتی متر می باشد.

تيغه ها دارای لبه ی تيز برای برش چمن و لبه خميده برای هدايت چمن های بريده شده به مخزن هستند

روش راه اندازی و انجام کار

 پس از روشن کردن موتور با استفاده از اهرم راه انداز

تيغه شروع به چرخش می کند که با تنظيم فاصله مورد نظر کار برش چمن با حرکت ماشين در مسيرهای تعيين شده امکان پذير می شود.

جهت حرکت تيغه ها در نوع دو تيغه ای عکس هم است.

برای اين که چنين حرکتی امکان پذير شود تسمه انتقال نيرو از سمت پشت با چرخ تسمه يکی از تيغه ها درگير می شود.

برای اين که انتقال نيرو به درستی انجام گيرد در چنين وضعيتی از تسمه ٦ ضلعی استفاده می شود.

مسير هدايت چمن های بريده شده به مخزن در نوع دو تيغه ای از وسط محفظه تيغه هاست .

اگر قرار است چمن های بريده شده در زمين رها شود.

مسير و جهت حرکت را بايد طوری انتخاب کرد که چمن های بريده شده به زمينی که چمن آن زده شده است، پرتاب شود.

متناسب با شرايط چمن از نظر تنک يا پرپشت بودن و نيز ارتفاع برش، توان لازم برای چرخش تيغه فرق می کند که بايد

در انتخاب سرعت حرکت مورد نظر قرار گيرد و متناسب با آن دنده و سرعت حرکت انتخاب شود.

بايد توجه داشت که در هنگام کار زمين های چمن عاری از هر گونه آشغال و اجسام ديگری باشد.

سنگ،کلوخ، شاخه درخت، پارچه، کاغذ و نايلون موجود در سطح زمين موجب خرابی تيغه ها و ايجاد خطر برای کاربران دستگاه می شود.

 سرويس و نگهداری

سرويس های لازم موتور

از جمله تعويض روغن، تميزکردن صافی هوا، تميزکردن مخزن و صافی سوخت و کاربراتور بازديد شمع و غيره.

بايد طبق دستورالعمل های مربوط به آن به طور روزانه، هفتگی و ماهانه انجام شود.

بازديد کليه پيچ و مهره ها قبل از شروع کار بايد انجام شود.

روغنکاری

محل های روغنکاری و گريس خور دستگاه بايد شناسايی و طبق برنامه روغنکاری و گريس کاری شود.

تنظیم باد چرخ ها

تنظيم باد چرخ ها در کارايی دستگاه مؤثر است، که بايد انجام شود.

بازدید تسمه ها

تسمه ها به طور روزانه بازديد شوند و در صورت صدمه ديدن تعويض گردد.

تیغه ها

تيغه را بايد هميشه تيز نگه داشت و در صورت صدمه ديدن (مانند ترک و شکستگی) آن را تعويض کرد.

تيغه بايد کاملاً يکنواخت و به اصطلاح بالانس باشد، در غير اين صورت موجب ايجاد لرزش و ارتعاش شده و ضمن وارد کردن صدمه به دستگاه موجب کندی کار نيز می شود.

سیستم برق رسانی

بايد توجه داشت که سيستم برق دستگاه به خوبی کار کند و باتری شارژ شود.

مخزن یا سبد

سوراخ های مخزن يا سبد با آب شست و شو داده شود و تميز گردد.

پس از پايان کار روزانه بقايای باقی مانده چمن از تيغه و اطراف آن و محفظه چرخش تيغه استفاده از فرچه مويی تميز شود.

نکات ايمنی

بسياری از نکات ايمنی گفته شده در مورد چمن زن های دستی موتوری در مورد اين ماشين ها نيز صادق است.

در هنگام ريختن روغن و سوخت به موتور مواظبت شود که بر روی تسمه ها نريزد.

زيرا مواد نفتی ضمن تخريب تسمه باعث لغزندگی آن بر روی چرخ تسمه شده و انتقال نيرو به درستی انجام نمی گيرد.

بلافاصله بعد از آبياری يا صبح زود که شبنم وجود دارد يا بعد از بارندگی اقدام به چمن زنی نشود.

زيرا رطوبت موجب کندی کار و چسبيدن چمن های بريده شده به قطعات متحرک می شود. بنابراين احتمال از کارافتادن ماشين وجود دارد.