چمن زن دستی وسیله ای ساده و کارا برای برش و مرتب کردن چمن است.

ساختمان دستگاه چمن زن :

توان مورد نياز اين چمن زن ها از طريق چرخ های زمين گرد تأمين می شود.

واحد برش آن از نوع تيغه های استوانه ای است.

کاربرد اين چمن زن در قطعات کوچک يعنی کمتر از ٥٠٠ متر مربع می باشد.
نحوه کار بدين ترتيب است که تيغه های منحنی وار طوری روی يک محور نصب شده اند.

که با ايجاد شکل استوانه ای در هر لحظه يک نقطه از تيغه ها با چمن درگير می شود (برش قيچی وار).

و چمن در ميان فک ثابت و اين تيغه ها قرار گرفته و بريده می شود.

انتقال نيرو از چرخ ها به تيغه برش به وسيله چرخ دنده انجام می شود.

در مرحله انتقال نيرو از چرخ به تيغه ها تعداد دور چرخ تا حد مورد نياز تيغه ها افزايش می يابد،

به طوری که نسبت افزايش دور تا ٥ برابر می رسد.

انتقال نيرو فقط در هنگام حرکت به سمت جلو وجود دارد و موقع حرکت به سمت عقب انتقال نيرو قطع می شود.

تنظیمات دستگاه:

تعداد تيغه های واحد برش در ماشين های مختلف متفاوت است؛ يعنی ممکن است از ٤ الی ١٢ عدد وجود داشته باشد.

با توجه به قطر استوانه در هر متر طول ٥٠ الی ١٥٠ برش انجام می شود.

هر چه تعداد تيغه ها بيشتر باشد تعداد برش ها در واحد طول زيادتر شده در نتيجه سطح برش خورده چمن يکنواخت تر خواهد بود.

با تنظيم فاصله تيغه ها و فک ثابت نسبت به زمين، ارتفاع برش چمن تغيير می کند.

دو چرخ کناری برای تأمين نيرو و سهولت حرکت و مجموعه ی غلتک مانند در عقب ماشين برای هدايت و کنترل يکنواختی برش می باشد.

چمن های بريده شده در سطح زمين ريخته می شود که در صورت لزوم با استفاده از چنگک هايی جمع آوری و از محل خارج می شود.

Image result for hand lawn mower

سرويس و نگهداری دستگاه چمن زن:

ساختمان اين ماشين ها بسيار ساده است اما تنظيم فاصله تيغه ها و فک ثابت و تيز بودن تيغه ها مهم است.

فک ثابت بايد نزديک به تيغه ها بوده و به طور دقيق موازی با محور گردش تيغه ها باشد.

اگر تنظيم اين فاصله به درستی انجام گرفته باشد تيغه ها بايد بتوانند قطعه کاغذ را ببرند.

اگر تيغه ها خيلی نزديک به فک باشد ساييده شده و حرکت چمن زن با دشواری انجام می گيرد.

چنان چه بيش از حد معمول و زياد باشد عمل برش و قطع کامل چمن ها به خوبی انجام نمی گيرد.

اين فاصله معمولاً به کمک پيچی تنظيم می شود .

تيز کردن تيغه ها و جبران آسيب های جزيی وارد شده به آن ها با استفاده از سوهان انجام می شود.

ولی در خوردگی و ساييدگی های زياد ممکن است لازم باشد که تيغه بازسازی يا تعويض شود.

تيغه ها و فک ثابت فقط از يک سمت (سمت خارجی) تيز می شوند.

که تيز کردن يکنواخت آن ها دقت زيادی لازم دارد و بايد به صورت هفتگی انجام گيرد.

چون در مسير انتقال نيرو از چرخ ها به تيغه ها چرخ دنده وجود دارد روغنکاری اين چرخ  دنده ها اگر فلزی باشند، ضروری است.

چرخ ها به دليل درگيری با زمين برای ايجاد توان چرخشی دارای عاج هايی هستند.

که در معرض سايش اند که لازم است در صورت ساييده و فرسوده شدن تعويض شوند.

در غير اين صورت بر روی سطح چمن سُر می خورند و در تيغه ها ايجاد چرخش نمی کنند.